OİŞCEPTE  part time insan kaynakları uygulamasına Hoş Geldiniz.

www.oiscepte.net , portal.oiscepte.net, OİŞCEPTE Android ve IOS uygulamaları ( bundan böyle aşağıda OİŞCEPTE olarak anılacaktır) tüm hizmetleri ile birlikte OİŞCEPTE Bilişim Yazılım Eğitim Danışmanlık Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ‘ ne (bundan böyle HİZMET SAĞLAYICI olarak anılacaktır)aittir ve  bu şirket tarafından yönetilmektedir.
OİŞCEPTE’nin amacı: Kurumsal firmaların part time eleman bulmasını, uygulama üzerinden mesajlaşmasını ve tercih dahilinde yönetmesini sağlamaktır. HİZMET SAĞLAYICI, bireysel üyelerine OİŞCEPTE üzerinde özgeçmiş/profil hazırlama, kaydetme, iş bildirimleri alma, iş başvurusu yapma, iş başvuru sonuçlarının takip bilgilendirmesi ve görev yönetimi olanağı tanımaktadır. OİŞCEPTE ‘nin güncel, aktif , işin kriterlerine tam uygun ve hızlı iş bulmaya yönelik  yapısı sayesinde, KURUMSAL ÜYE ‘lerin ihtiyaçlarını en uygun şekilde çözüm bulmayı amaçlamaktadır. . OİŞCEPTE’ye girilen iş tamamlandığında; KURUMSAL ÜYE, çalışan BİREYSEL ÜYE’yi, BİREYSEL ÜYE de KURUMSAL ÜYE’yi OİŞCEPTE üzerinden değerlendirebilecek ve yorum yazabilecektir. Bu değerlendirmeler, diğer BİREYSEL ÜYEler ve KURUMSAL ÜYE’ler tarafından görüntülenebilecektir
.

 

 

Genel Koşullar

1. İşbu Kullanım Sö zleşmesi ; OİŞCEPTE ile ilgili genel kuralları, kullanım koşullarını ve yasal sorumlulukları i ç ermekte olup, Gizlilik Politikası , Ü yelik Koşulları başlıklı metinler ve bağlı sözleşmeler ile bir bütün teşkil eder. OİŞCEPTE üzerindeki her tür organizasyon işlemleri, değişiklikyapma, kullanma ve tasarruf yetkisi HİZMET SAĞLAYICI ’sına aittir.

2. Bu platformun kullanıcısı olarak, OİŞCEPTE’yi kullanmadan önce, iş bu Kullanı m Sözleşmesi ile Gizlilik Politikaları, Ü yelik Koşullarını ve bağlı sözleşmeleri dikkatle okumalısınız. Belirtilen şartların herhangi biri size /kurumunuza uygun değil ise; şartları kısmen ve/veya tamamen kabul etmiyorsanız, OİŞCEPTE’ yi herhangi bir amaç la kullanmayınız.OİŞCEPTE’yi kullanmanız , iş bu Kullanım Sözleşmesi ile Gizlilik Politikaları, Üyelik Koşullarını ve bağlı sözleşmelerin şartlarını peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bu s ö zleşmeyi onaylarken gerekli yasal yaşta olduğunuzu kabul e tmiş ve/veya gereken yasal yaşta değilseniz dahi ebeveynlerinizden veya yasal velinizden gerekli izni almış olduğunuzu kabul e tmiş sayılırsınız. Bu şartlara uygun değilseniz ve/veya ebeveyninizden veya yasal velinizden sözleşme yapmaya yönelik izin almadıysanız kullanıma devam etmeyiniz. Zira eksik veya yanlış bilgi ile üyelik işlemleri neticesinde yaşanabilecek kusur ve zararlardan tüm sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu ve hiçbir şekilde HİZMET SAĞLAYICI’sına sorumluluk atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız. HİZMET SAĞLAYICI , bu sö zleşmede belirtilen koşulları, herhangi bir bildirim ve ihbarda bulunmaksızın,gerektiğinde tek taraflı olarak değiştirme, durdurma, i çeriğini de ğiştirme veya iptal etme hakkın a sahiptir.

3. İş arayan Bireysel üyelerimiz (bundan böyle kısaca ‘’BİREYSEL ÜYE’’ olarak anılacaktır )veya Personel arayan Kurumsalüyelerimiz ( bundan böyle kısaca ‘’KURUMSAL Ü YE’’ olarak anılacaktır ), OİŞCEPTE’ye  üye olarak, Kullanıcı s ö zleşmesi ile Gizlilik Politikası ,Ü yelik Koşullarını ve bağlı sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


Kullanım Şartları

1. OİŞCEPTE, tüm kullanıcılara açık bir platformdur. Ancak  aşağıdaki durumlarda  ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla BİREYSEL ÜYE ve/veya KURUMSAL ÜYE’nin işbu Kullanıcı S ö zleşmesi ile Gizlilik Politikası , Üyelik Koşullarıve bağlı sözleşmelerde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa , yönetmelikve içtihatlarda belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde; HİZMET SAĞ LAYICI, BİREYSEL ÜYE ve/veya KURUMSAL ÜYE’nin OİŞCEPTE’yi kullanımını engelleyebilir, üyeliği iptal edebilir, üye bilgilerini yayınlamayabilir, üye bilgilerini yayından kaldırabilir, üyeyi yetkili makamlara bildirebilir ve gerekli g ö rdüğü diğer tedbirleri alabilir. Bu durumda HİZMET SAĞLAYICI, her türlü hak, alacak, dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini üyeden talep etme , yasal başvurularda bulunmave/veya yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü ş ahıslaraö demek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları ile tüm giderler iç in BİREYSEL ÜYE ve/veya KURUMSAL ÜYE ile 3. Şahıslardan aynen rücu hakkına sahiptir.


Üyelik Koşullarına aykırı durumlar:

 

a.       OİŞCEPTE’ de yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak haksız rekabet oluşturacak şekilde ve/veya haksız menfaat sağlanmak saikiyle farklı ama çlarla kullanılması, 

b.      Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin OİŞCEPTE’nin amacı dışında kullanımı veya üçüncü kişi  ve kuruluşlarla paylaşılması ,

c.       OİŞCEPTE’nin iş tanımı ve amacına uymayan, y anlış,  eksik, yanıltıcı, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler ilefotoğrafları içeren profillerin,özgeçmişlerinve bilumum bilgilerinOİŞCEPTE’ye kaydedilmesive kullanılması,

d.      OİŞCEPTE’nin haklarını ihlal ederek ve özgeçmişve/veya profilbilgilerine ulaşma ve kullanmaç abaları ile sitenin genel güvenliğini tehdit edici ve kullanılan yazılımların ç alışmasını engelleyecek girişimlerde bulunulması,

e.      HİZMET SAĞLAYICI’sının izni ve onayı olmaksızın OİŞCEPTE’nin iş tanımı dışındaki  bilgilerin,ö zel veya genel duyuruların, reklam ve pazarlama ama çlı bilgilerin kaydedilmesi, kullanılması veya menfaat sağlanması, 

f.         Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen ve kaydedilmiş bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi, 

g.       K URUMSAL ÜYE’ler tarafından ilan yayınlama ve özgeçmiş/profil arama fonksiyonlarının O İŞCEPTE’nin amacı dışında kullanılması,

h.      İşbu Kullanıcı Sö zleşmesi’nin maddelerinden birinin ya da birkaçının ihlal edilmesi, bu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal etmesi veya hizmet bakımından risk oluşturması,  

i.          OİŞCEPTE’ de  sunulan hizmetin suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke ç apında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da b ö yle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira i çeren, k üçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç i ç in, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya baş ka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde, tüm yasa ve içtihatlara aykırı şekildekullanılması,

j.         OİŞCEPTE’nin altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur i çeren herhangi bir işlem yapılması,

k.       OİŞCEPTE’de uygunsuz ve/veya Türkçe'nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlanması veya farklı bir algı yaratabilecek içeriklerin kullanılması,

l.          HİZMET SAĞLAYICI’sının izni ve onayı olmaksızın OİŞCEPTE’nin sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanılması, OİŞCEPTE aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına y önlendirme girişiminde bulunulması, 

m.    OİŞCEPTE’nin ç alışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teş ebb üs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanılması, OİŞCEPTE’yeyetkisiz olarak bağlanılması, ve işlem yapılması , di ğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşılması veya bunların kullanılması,

 

5. HİZMET SAĞLAYICI, tek taraflı olarak ve hiçbir bildirim ve ihbara gerek duymaksızın işbu Kullanıcı S özleşmesiile Gizlilik Politikası , Ü yelik Koşulları başlıklı metinler ve bağlı sözleşmeler ile sayılan koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği üyelik bilgilerini yayınlamayı reddetme ya da mevcut üyeliği iptal ederek yayından kaldırma hakkına sahiptir.

6. HİZMET SAĞLAYICI kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya alacaktalebinde bulunamaz . Bu sebeple HİZMET SAĞLAYICI’sından herhangi bir hak ve alacak talep etmeyeceği hususunda gayrikabili rücu ibra, taahhüt ve kabul etmektedir. 

7. OİŞCEPTE’ninyazılımını n her t ürlü hatadan arınmış olduğunu ve OİŞCEPTE’de herhangi bir virüsün yer alıp- almadığı konusunda HİZMET SAĞLAYICI’sına herhangi bir sorumluluk yüklen ilemeyeceği hususunda taraflar ve tüm ilgililer mutabık olup, OİŞCEPTE sebebi ile kullan ılan yazılım ve/veya donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse, bu konuda HİZMET SAĞLAYICI ’sına hi çbirşekildeve herhangi bir nam altındasorumluluk yüklene mez. Bununla ilgili her türlü risk ve zararlar BİREYSEL ÜYE ve/veya KURUMSAL ÜYE’ye aittir.

8. BİREYSEL ÜYE, HİZMET SAĞLAYICISI ve OİŞCEPTE uygulamasının ihtiyaç duyduğu bilgi ve verileri paylaşmakla yükümlüdür. Bu kapsamda, HİZMET SAĞLAYICI’sı da uygulama üzerinden ihtiyaç duyduğu bilumum  bilgi ve verileri, BİREYSEL ÜYE’lerin onay ve izni olmaksızın ulaşarak kullanabilir.

Ü yelik Şartları

1.       OİŞCEPTE mobil uygulaması, iş arayan BİREYSEL ÜYE i ç in tamamen ücretsizdir. Ancak sunulan hizmetler ve sağlanan olanaklar kapsamında BİREYSEL ÜYE’ nin talebi ile sunulan ek olanaklardan faydalanması için HİZMET SAĞLAYICI’nın talep edeceği ücret mahfuzdur.   

2.       OİŞCEPTE portal ve mobil uygulamasını aktif olarak kullanmak üzere bir KURUMSAL ÜYE, platform hizmetleri i ç in aylık ödeme ( tüm detayları OİŞCEPTE mesafeli satış s ö zleşmesinde belirtilmiştir ) yapmak ve kendi kadrolarında olmayan bir personelin iletişim bilgilerine ulaşmak ve görev yönetimi modülünü kullanmak için uygulama üzerinden kont ör satın almaları gerekmektedir.Ancak, HİZMET SAĞLAYICI ’sının işleyiş ve ücretlendirme ile ilgili değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

3.       KURUMSAL ÜYE, OİŞCEPTE’ye kaydettiği Referans Kodu’nu kendi kadrosuna bildirmek ve kendi kadrosunun OİŞCEPTE’ye bu Referans Kodunu kullanarak BİREYSEL ÜYE olarak kaydolmasını sağlamakla yükümlüdür. BİREYSEL ÜYE Referans Kodu KURUMSAL ÜYE’nin referans kodu ile eşleşmiyorsa, KURUMSAL ÜYE ilgili BİREYSEL ÜYE’nin kendi kadrosu olduğunu hak ve iddia edemez.

4.       KURUMSAL ÜYE ve BİREYSEL ÜYE , üye hesabının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifresinin başkalarının eline ge ç tiğini öğrendiğinde bu durumu derhal HİZMET SAĞLAYICI’yabildirme kle sorumludur. Aksi takdirdeHİZMET SAĞLAYICI’n  KURUMSAL ÜYE ve/veya BİREYSEL ÜYE ’nin şifresinin, üyelik hesabının, kullanıcı adının üçüncü ş ahıslar tarafından ele geç irilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ,beyanve taahhüt e tmektedir. KURUMSAL ÜYE ve/veya BİREYSEL ÜYE kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Aksi halde HİZMET SAĞLAYICI‘nın s ö z konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. KURUMSAL ÜYE ve/veya BİREYSEL ÜYE nin OİŞCEPTE üyeliğiyle sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez ve kullanımına sunulamaz.

5.       HİZMET SAĞLAYICI, kullanıcı veya KURUMSAL ÜYE ve/veya BİREYSEL ÜYE’den temin edilen iletişim bilgileri ( e-mail adresi, cep telefonu vs. ) aracılığıyla yayın g öndermek, bülten gö ndermek, bildirimlerde bulunmak, bilgi vermek ve benzeri hizmetlerde bulun ma hak ve her türlü yetkiye sahiptir. OİŞCEPTE tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri üye almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise bunu  infooiscepte.net  adresine bildirmesive açıkça belirtmesigerekmektir.

6.       OİŞCEPTE üzerinde oluşturulan referans kodu bir KURUMSAL ÜYE’yi temsil etmekte olup değiştirilemez. Bu referans kodu ile üye olan BİREYSEL ÜYE’nin iletişim bilgileri bu referans koduna sahip KURUMSAL ÜYE’ye her daim açık olacaktır.

7.       Bir BİREYSEL ÜYE’nin tek bir tane referans kodu olabilir. Bir  BİREYSEL ÜYE’nin OİŞCEPTE’ye ilk olarak kaydolmasını sağlayan KURUMSAL ÜYE kendi referans kodunu kullandırma hakkına sahiptir. Sonradan aynı BİREYSEL ÜYE için başka KURUMSAL ÜYEkendi referans kodunu kullandıramayaca ğını kabul, beyan ve taahhüt etmekte olup,   bu konuda hak iddia edemeyecektir.

8.       OİŞCEPTE üzerinde iş arayanBİREYSEL ÜYEsadece bir KURUMSAL ÜYE’ nin referans kodunu kullanabilir. KURUMSAL ÜYE’nin kadrosundan ayrılıp başkaKURUMSAL ÜYE ileçalışmaya başlayan BİREYSEL ÜYE, Referans kodu değişimi için infooiscepte.net e bilgilendirme maili atmakla yükümlüdür.

Usuls üz Kullanım, Kopyalama

9.       Türk Ticaret Kanunu Fikri Sınai Haklar mevzuatı, Rekabetin Korunması hakkında kanun, Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dâhil tüm yasa yönetmelik ve içtihadlar kapsamında OİŞCEPTE’ nin i ç eriği ve yazılımı , her türlü fikri veticari hakkı HİZMET SAĞLAYICI’ sın a aittir. BİREYSELÜYE ve KURUMSAL ÜYE’ler, arayüz, i çerik, veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, OİŞCEPTE’nin sayfasını veya i çindekileri takip ve/veya kopyalamak, ç oğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana ç evirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka ama çlarla ve ö nceden HİZMET SAĞLAYICI’nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, bu iç erikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.   Aynı şekilde OİŞCEPTE’nin isim hakkı ve logosu mü nhas ıran HİZMET SAĞLAYICI’ya ait olup hi ç bir surette HİZMET SAĞLAYICI’nın yazılı izin ve onayıolmadan kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.

11.   OİŞCEPTE ‘nin tasarımında ve veri tabanının oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı ilgili anlaşmalar gereği ; OİŞCEPTE ‘de  olan yazılımların, kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

12.   BİREYSEL ÜYE ve KURUMSAL ÜYE’ler, OİŞCEPTE’yi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Bor ç lar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve HİZMET SAĞLAYICI’nı n O İŞCEPTE’ye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul ve taahhüt eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk BİREYSEL  ÜYE ve/veya KURUMSAL ÜYE'ye aittir.

13.   Yukarıda belirtilen ve iş bu sözleşme koşullarına aykırı şekilde hareket edenler hakkında HİZMET SAĞLAYICI’nın yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

OİŞCEPTE ’de Sunulan Hizmetlere İlişkin Ek Maddeler
BİREYSEL ÜYE‘lik / Özgeçmiş-Profil

 

14.   KURUMSAL ÜYE’ler, OİŞCEPTE’ye kaydettikleri işlere günlük ücret bedelini (yevmiye) belirtmek zorundadırlar. OİŞCEPTE’ye kaydedilen işlere,BİREYSEL ÜYE’lerin başvurması ve KURUMSAL ÜYE tarafından onaylanması durumunda; BİREYSEL ÜYE günlük belirtilen ücretler dışında KURUMSAL ÜYE’den herhangi başka bir ücret talep edemez. Aynı şekilde KURUMSAL ÜYE’ler de, sisteme girdikleri işlerde belirtikleri günlük ücretlerde herhangi bir sebep veya y ö ntemle onayladıkları BİREYSEL ÜYE’lerden kesinti yapamazlar.

 

15.   KURUMSAL ÜYE, OİŞCEPTE’ning örev yönetimi modülü üzerinden girdiği i şin nitelik ve hedeflerine uygun olarak zamanlanmış g ö revler oluşturabilir. İşi kabul eden BİREYSEL ÜYE, bu g ö revleri de zamanında yerine getireceğini kabul etmiş sayılır. BİREYSEL ÜYE ‘nin görev yönetimi modülü üzerinde gerçekleştirmediği iş adımları ile birlikte kusurlu davranışlarından dolayı HİZMET SAĞLAYICI’sının sorumluluğundan bahsedilemez.

16.   Yukarıda belirtilen açıklamalar, OİŞCEPTE üzerindeki BİREYSEL ÜYE ve KURUMSAL ÜYE ilişkisini düzenleyici niteliktedir. HİZMET SAĞLAYICI, BİREYSEL ÜYE ve/veya KURUMSAL ÜYE değildir. BİREYSEL ÜYE ve KURUMSAL ÜYE arasındaki ücret ö deme işlemlerine, dolaylı veya direkt dahil olamaz ve bu sürece garant ö rlük yapamaz. Sisteme kaydedilen iş i çeriğinde, KURUMSAL ÜYE’lerin vermiş olduğu yanlış ve yanıltıcı bilgilerden HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz.

17.   BİREYSEL ÜYE ileKURUMSAL ÜYE arasında gerek OİŞCEPTE uygulaması gerek münferit olarak yapılan anlaşmalar ve OİŞCEPTE ‘nin iş tanımı dışında oluşan/oluşacak anlaşmazlıkl arda, OİŞCEPTE ve HİZMET SAĞLAYICI sorumlu değildir . BİREYSEL ÜYE bu kapsamda HİZMET SAĞLAYICI’sından herhangi bir hak, alacak talep etmeyeceğini gayrikabili rucü kabul, taahhüt ve ibra etmektedir.

 

KURUMSAL ÜYE’ lik

18.   KURUMSAL ÜYE’ lik talep eden şirketler, OİŞCEPTE portal/uygulamasında iletişim ve kurumsal bilgilerini gerçeğe uygun kaydetmekle yükümlüdürler.  KURUMSAL ÜYE’ lerin, site üzerinde kendileri hakkında sunduğu bilgiden OİŞCEPTE/HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz .

19.   KURUMSAL ÜYE’lerin yayınladıkları i ş ilanlarında haksız rekabet yaratacak unsurlar, kurumları karalayacak ifadeler , iş tanımı dışındaki unsurlar ve gayri ahlaki içerikler  yer alamaz. İçerik açısından uygun g örülmeyen ilanlar , devamındaki işlemlerden ü cretler alınmış olsa dahi kesinlikle yayınlanmayacaktır. Sunulan hizmet kapsamındaki hizmet bedeli de iade edilmeyecektir. İlanda şirketin vermiş olduğu yanlış ve yanıltıcı bilgilerden ve uygunsuz içeriklerden HİZMET SAĞLAYICIsorumlu tutulamaz.

20.   KURUMSAL ÜYE ileBİREYSEL ÜYE arasında gerek OİŞCEPTE uygulaması, gerek münferit olarak yapılan anlaşmalar ve OİŞCEPTE ‘nin iş tanımı dışında oluşan/oluşacak anlaşmazlıklarda, OİŞCEPTE ve HİZMET SAĞLAYICI sorumlu değildir . KURUMSAL ÜYE bu kapsamda HİZMET SAĞLAYICI’sından herhangi bir hak, alacak talep etmeyeceğini gayrikabili rucü kabul, taahhüt ve ibra etmektedir.


Güvenli Kullanım

21.   Üye ve kullanıcıların O İŞCEPTE ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her t ürlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler , OİŞCEPTE’nin performansını öl çmek iç in saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek ve OİŞCEPTE etkinliğini artırmaya y ö nelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç i çin kullanılmayacaktır.

22.   OİŞCEPTE, zaman zaman üçüncü şah ıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve/veya y ö nlendirmeler sağlamaktadır. HİZMET SAĞLAYICI, OİŞCEPTE’ nin kullandığı ve işbirliğ i içerisinde olduğu üçüncü şah ıs sitelerine herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağını sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya i ç erdikleri diğ er ba ğlantılardan her ne isim altında olursa olsun OİŞCEPTE ‘nin sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya i ç erikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar BİREYSEL ÜYE ve KURUMSAL ÜYE’nin kendi sorumluluğ undadır.

23.   HİZMET SAĞLAYICI, OİŞCEPTE’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya i ç eriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonu ç ların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. HİZMET SAĞLAYICI , BİREYSEL ÜYE ve KURUMSAL ÜYE’nin, OİŞCEPTE’den  yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu ö zellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını garanti e tmemektedir. OİŞCEPTE , doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, OİŞCEPTE’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar i çin sorumlu tutulamaz. 


İşbu kullanıcı sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geç ersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı , kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

BİREYSEL ÜYE ve KURUMSAL ÜYE, OİŞCEPTE’yi kullanmakla, OİŞCEPTE hakkında veya OİŞCEPTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara g ö re çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrı ca, İstanbul Mahkemelerinin g ö rev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar. 

BİREYSEL ÜYE ve KURUMSAL ÜYE, işbu Kullanıcı Sö zleşmesi’nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.